08-777 85 00

Huvudrubriker

FN-deklarationen

FN-deklarationen om grundläggande rättsprinicper för offer för brott och maktmissbruk

 

Deklarationen om grundläggande rättsprinicper för offer för brott och maktmissbruk

antogs år1985. Där betonas vikten av att brottsoffer behandlas med medkänsla och respekt. De ska ha tillgång till den egna rättsprocessen. I deklarationen slås fast att den som är brottsoffer har rätt att få:

 

 • Tillgång till rättvisa och rättvis behandling. Här nämns vikten av att brottsoffret skyndsammast får upprättelse, att brottsoffret får skydd vid hot och att brottsoffret får information och bereds delaktighet i rättsprocessen efter de lagar som gäller i landet.
 • Rätt till ersättning och kompensation. Här framhålls att det är lagbrytaren i första hand som ska ersätta brottsoffret ekonomiskt. Staten bör se till att brottsoffret får kompensation för den skada brottsoffret lidit t ex genom nationella medel.
 • Rätt till stöd och vård. Här betonar man att brottsoffer ska erbjudas vård och stöd och få information om var sådan finns. Hjälpen ska ske skyndsammast. Bemötandet är av vikt. Hjälpen kan ges av offentliga eller ideella resurser.

 

Deklarationen följdes upp 1999 med en manual med riktlinjer om det fortsatta brottsofferarbetet och en handbok för att implementera deklarationens tankar.

 

Deklarationstexten i sin helhet på svenska finns att tillgå här.>>

 

FN-resolution om brottsdrabbade barn

 

År 2005 antog FN en resolution med riktlinjer för barn som drabbats av brott och som är vittne till brott. Dokumentet finns ännu inte översatt till svenska. Den engelska titeln är Guidelines on Justice Matters involving Child Victims and Witnesses of Crime.

 

Dokumentet tar upp det juridiska regelverket och brottsdrabbade barns rättigheter när det gäller:

 

 • att bli behandlade med respekt och medkänsla
 • att skyddas från diskriminering
 • att bli informerade
 • att bli lyssnade på och rätt att uttrycka sin egen åsikt
 • att få adekvat stöd
 • att behandlas med respekt för den personliga integriteten
 • att skyddas från sekundär victimisering med anledning av rättsprocessen
 • att känna sig säker och trygg
 • att få ekonomisk ersättning och hjälp med brottsförebyggande åtgärder

 

FN-deklaration om avskaffandet av våld mot kvinnor

 

FN antog år 1993 en deklaration om avskaffandet av våld mot kvinnor. Deklarationen betonar att våld mot kvinnor utgör en kränkning av kvinnors rättigheter och grundläggande friheter, och är ett hinder för att uppnå jämställdhet, utveckling och fred. Rötterna till våldet står att finna i det ojämlika förhållandet mellan män och kvinnor och våldet är ett maktmedel för att underordna kvinnor.

 

Med våld mot kvinnor avser FN varje könsbetingad våldshandling som resulterar i eller sannolikt kommer att resultera i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller sådant lidande för kvinnor innefattande hot om sådana handlingar eller godtyckligt frihetsberövande vare sig det sker offentligt eller privat.

 

I deklarationen om avskaffandet av våld mot kvinnor framhålls att staten bör bedriva en politik för att avskaffa våld utan att ta hänsyn till seder, traditioner eller religion.

 

I deklarationen betonas bla att:

 

 • Våld mot kvinnor ska lagföras
 • Kvinnor som utsätts för våld och deras barn ska erbjudas socialt, psykologiskt, medicinskt, ekonomiskt och rättsligt stöd
 • Insatser ska göras för att förbättra skyddet för kvinnor som utsatts
 • Insatser ska göras för att förebygga våld mot kvinnor
 • Insatser ska göras för att utbilda de som möter våldsutsatta kvinnor
 • Forskning om våldsutsatta kvinnor ska främjas
 • Information och förändringsarbete ska föras för att förbättra kvinnans ställning
 • Staten bör uppmuntra och underlätta för ideella organisationer som ger stöd till utsatta kvinnor
 • Staten bör upprätta handlingsplaner, program och utforma utbildningsinsatser för att avskaffa våldet mot kvinnor

 

Den 25 november är den internationella dagen för Avskaffandet av våld mot kvinnor.

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.