Äldre utsatta för brott

Precis som andra grupper i samhället drabbas äldre av en rad olika typer av brott. Beroende på var övergreppet äger rum och vem som är förövare brukar man skilja på våld och övergrepp från utomstående, våld och övergrepp mot närstående samt våld och övergrepp inom vården.

Äldre kan till exempel drabbas av försummelse som vanvård, bristande medicinering, bristande hygien, ekonomiskt utnyttjande, utpressning, stöld av pengar eller egendom, fysisk misshandel, hot, trakasserier och sexuellt utnyttjande.

Brott mot äldre ger ofta upphov till allvarliga kroppsliga, psykiska och sociala konsekvenser.

Äldres rädsla och oro är ett stort problem

Vi vet från flera undersökningar att många äldre är oroliga och rädda för att utsättas för brott. Äldre personer är betydligt mer oroliga än yngre för att bli överfallna, rånade eller ofredade.

Det finns undersökningar som visar att de som är mest rädda för brott är de äldre som är de minst utsatta. Själva rädslan och oron i sig är ett stort problem och påverkar många äldres vardag. Många är rädda och har fått riskerna överdrivna för sig. Det behövs mer och korrekt information till äldre personer så att de inte avstår från aktiviteter i onödan. Både äldre och yngre kvinnor bär ofta på en stor rädsla och oro för överfall av okänd gärningsman utomhus. Men den största andelen brott, mot äldre såväl som andra grupper, sker i hemmet.

Få tänker att en gärningsman kan vara pensionär. Ofta förminskas och bagatelliseras äldres brottsliga gärningar, som om det inte räknas som ”riktiga” brott. Det kan försvåra ytterligare när det gäller våld i nära relationer mellan äldre partners.

Reaktioner

Alla reagerar olika efter att ha utsatts för brott och det beror bland mycket annat på vilket brott man utsatts för. Många reagerar med skuldkänslor. De kan känna sig dumma om de blivit bedragna och till exempel lurade ekonomiskt. Det är vanligt att känna sig sviken, ensam och övergiven. En del får svårt med koncentrationen, känner sig förvirrade och upplever blandade känslor av både ilska och sorg. Många får en ändrad självbild och förlorar självsäkerhet. Det finns risk att äldre som utsatts för brott isolerar sig på grund av rädsla och otrygghet.

Det är vanligt att få fysiska reaktioner som förlamningskänslor, hjärtklappning, andningssvårigheter och diffusa smärtupplevelser. Många blir spända och extra uppmärksamma och reagerar med rädsla och oro på snabba rörelser och oväntade ljud.

Stort mörkertal

Våld och övergrepp mot äldre är ett allvarligt samhällsproblem. Mörkertalet är stort och frågan behöver uppmärksammas mer.