Brottsdrabbade personer med funktionsnedsättning

Personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning löper större risk än andra att utsättas för våld och övergrepp.

Att vara blind eller ha rörelsesvårigheter är exempel på fysisk funktionsnedsättning. En psykisk funktionsnedsättning kan vara en utvecklingsstörning eller att ha svårt att kommunicera.

Våldet är ofta osynligt

Våld mot personer med funktionsnedsättningar är ofta osynligt på det vis att en del personer med funktionsnedsättningar träffar väldigt få personer, kanske bara dem som ger dem vård. Om det då är vårdaren som är förövare är det oerhört svårt att få till en förändring. En del funktionsnedsättningar innebär svårigheter att förstå och göra sig förstådd. Det kan innebära att de inte blir trodda när de försöker berätta om övergreppen eller att de inte förstår att de blivit utsatta för brott.

Våld mot närstående innebär alltid en särskild utsatthet. Funktionsnedsättningar kan försvåra situationen ännu mer genom en ökad sårbarhet, osynlighet och ett ökat beroende. 

Kvinnor och barn med funktionsnedsättningar är extra utsatta

Kvinnor med intellektuella eller psykiska funktionsnedsättningar blir oftare utsatta för våld och sexuella övergrepp än andra kvinnor. Det kan vara en anhörig som är förövare men det är också vanligt att det är vårdpersonal eller andra vårdtagare. 

Barn med funktionsnedsättningar löper större risk att utsättas för våld och övergrepp än barn utan funktionsnedsättningar. När barn behandlas illa, sker det oftast inom familjen.

Beroendet innebär sårbarhet

Personer med funktionsnedsättningar är ofta beroende av hjälp från andra såsom assistenter och vårdare, i sin vardag. Det innebär en extra sårbarhet och ökar risken för att osynliggöras. Sårbarheten varierar förstås med funktionsnedsättningen. Vissa kan ha svårt att försvara sig, andra kan ha svårt att uttrycka sina rättigheter.

Vissa är beroende av vårdare för att kommunicera med omvärlden. Dessa personer lever många gånger väldigt isolerade och i stort beroende av andra. Det innebär en extra stor sårbarhet.

Hur kan vi förbättra?

Det finns inte mycket forskning om våldet mot denna grupp och det är ett av många tecken på hur osynliggjorda dessa personer blir och hur osynligt våldet mot dem är. För att kunna arbeta förebyggande behövs mer kunskap. Vi behöver veta mer om omfattningen av våld mot denna grupp och framför allt om hur det ser ut.

Det är Brottsofferjourens uppfattning att vi är många som behöver mer kunskap om hur vi kan hjälpa på bästa sätt. Alla som arbetar med personer med funktionsnedsättningar behöver lära sig mer om hur våldet ser ut och om hur vi kan förebygga det.